مقاوم سازی با الیاف FRP

اساسی این وجود ارتقا مشابه در توشه تسلیم تیر نیز گزارش نشده است. جهت داشتن رکاب خارجی U شکل، مصالح FRP بصورت م

توسط HEYDARINEWS در 9 اسفند 1400
اساسی این وجود ارتقا مشابه در توشه تسلیم تیر نیز گزارش نشده است. جهت داشتن رکاب خارجی U شکل، مصالح FRP بصورت ممتد روی دو وجه جانبی و ذیل تیر کارگزاری می‌گردد که این فرمان منجر تقویت خمشی FRP هم می گردد. این مقدار از ضرب عدد 85/0 در مقادیر مندرج در جدول 2-5-1 (بخش بهسازی ستون ها) که ضرایب کمتر محیطی نامیده می شود بدست می آید. از دیگر مزایای frp ها نسبت بالای مقاومت به وزن و دشواری به وزن، اتصال مناسب میان ورق های frp اهمیت تیر یا ستون میباشد. همینطور FRP ها اهمیت خواص ذاتی مطلوبی ( نسبت مقاومت به وزن و مقاومت بالا در برابر خوردگی و خنثی بودن الکترومغناطیسی )هستند به نوع ای که می توان در مقاوم سازی یا بنا اعضای بتنی به طور برد آمیزی از آ نها بهره گرفت. در همین طرز می توان اطراف ترک ها را بطور موضعی حساس FRP تقویت کرد. به کارگیری از این پوشش ها بههمراه کامپوزیتهای FRP ضمنافزایش مقاومت المانهای زیر، آنر نفوذناپذیر و عایق روش مقاوم سازی اهمیت frp نیز می کند. نوارهای CFRP به رخ پوشش بیرونی گنجایش باربری دال ها تقویت شده را ارتقا میدهند. مقاوم سازی اهمیت استفاه از الیاف پلیمیری به روشی می گویند که در آن ظرفیت های باربری اعضای بنا را تقویت می نرم افزار مقاوم سازی حساس frp کنند. در همه نظارت های انجام گرفته در رابطه اهمیت تقویت خمشی تیر کلیدی به کار گیری از کاغذ ها و صفحات FRP، تیر تقویت شده ، توشه بری آخری بیشتری در مقایسه اهمیت وضعیت تقویت نشده نشان می دهد. در همین حالت برای چسباندن ورق ها از حرارت در محل کارگزاری استعمال می شود. اینکه باخت مقاوم سازی در یک تیر مطابق کدامیک از این حالات شکل می دهد، به کارداران زیادی از پاراگراف مشخصات فولاد خمشی و برشی باطن مقطع، ابعاد هندسی، خصوصیات مصالح مصرف شده و لایه چسب بکار رفته بستگی دارد. در همه حالات نامبرده بجز حالات 6 و 7 که رشد و انتشار سوراخ خوردگی بتن و قطع شدن ورقه چسبانده شده از روی بتن بصورت تدریجی صورت می دهد، حالات باخت ترد و ناگهانی است. 6. گسستن چ سبندگی بصورت موضعی ناشی از بروز رخنه های خمشی در میانه دهانه تیر و انتشار همین روند. 7. از در میان رفتن موضعی چسبندگی در تراز تماس FRP و بتن در اثر پیدایش رخنه های مایل برشی در طول دهانه و نشر این فرآیند گسستگی. در همین نحوه به خواسته ارتقاء مقاومت برشی مقاطع بتن آرمه ، صفحه ها FRP به وجوه جانبی تیر چسبانده میشود بطوریکه راستای الیاف عمود بر محور طولی تیر یا مایل باشد.