خرید كرم آبرسان صورت و بدن حاوي ويتامين B5 انليل - داروخانه روشا

نتايج حاکي هست که شوري اثر مضر بر رشد و فعاليت کرم خاکي دارد. مواد اصلاحي آلي اثر شوري بر كرم خاكي را تا میزان

توسط HEYDARINEWS در 26 اردیبهشت 1401
نتايج حاکي هست که شوري اثر مضر بر رشد و فعاليت کرم خاکي دارد. مواد اصلاحي آلي اثر شوري بر كرم خاكي را تا میزان اي تعديل و منجر افزايش کل شاخص هاي رویش کرم خاکي شدند. در اين تحقيق اثر سه مرحله شوري دارای به کار گیری از نمک کلريد سديم و سه نوع ماده اصلاحي آلي (بقاياي يونجه، ذرت و کود گاوي) به رخ فاکتوريل و در قالب طرح پايه به طور کامل تصادفي مهم سه تکرار در شرايط يكنواخت و كنترل شده ي گلخانه اي به مدت 15 هفته آیتم مطالعه و بررسي قرار گرفت. هدف از اجراي اين تحقيق مطالعه اثرات متقابل شوري خاك و مواد اصلاحي آلي بر رویش و جمعيت كرم خاكي آنسيك (Lumbricus terrestris L.) بود. هدف: آويشن شيرازي (.Zataria multiflora Boiss) از گياهان بومي ايران، پاكستان و افغانستان هست كه تركيبات بیشتر موجود در اسانس و عصاره اندام هوايي آن، كارواكرول و تيمول، از نوع فنول هاي فرار است كه اثرات ضدميكروبي آن ها پیش از این به ثابت رسيده است. لانولين يا واكس (wax) پشم گوسفند، يك ماده آب رسان، نرمكننده و بسيار قابل جذب ميباشد كه در پايه كرمهاي آرايشي، ماسكهاي شکل و ساير محصولات بهداشتي، آرايشي به كار ميرود و صرفا مشكل آن بوي نامطبوعش هست كه بوسیله ساير تركيبات به کارگیری شده در محصولات پوشش داده ميشود. چنانچه به چهره افرادي كه شب كار هستند توجه كنيد متوجه خستگي پوست و پيري زودرس در آن‌ها خواهيد شد.اين اشخاص كه مجبورند شبها بيدار بمانند، بايد شرايط استراحت و خواب خود را به گونهاي تنظيم كنند كه شرايطي شبيه خواب شب را براي خود آماده نمايند، نظیر ادب و تاريكي محيط خواب. كرمهای حاوی رتینوئید یا رتین آ را بایستی دو یا این که سه شب در میان، هنگام خواب به میزان یك نخود بهصورتتان بمالید. بنابراين انتخاب تركيب يا تركيبات موثري كه ضمن كنترل آفت هدف، بتواند ديگر آفات را نيز پایین تاثير خود قرار دهد، از اولويت برخوردار است. اساسی توجه به كليدي بودن آفت كرم سيب در باغ ها دانه دار، هر ساله جهت كنترل آن بطور گسترده از تركيبات شيميايي متعددي استعمال مي شود. اهمیت توجه به اهميت علف هاي هرز حاشيه مزارع در بقاي لاروها، در اين مطالعه تغييرات جمعيت لاروهاي زمستان گذران روي سه علف هرز توق (Xanthium pensylvanicum)، قياق (Sorghum halopense) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در سه اقليم دشت، ميان دشت و كوهپايه مازندران بررسي شد. نتايج نشان بخشید كه بيشترين تراكم لاروي در اقليم هاي ميان دشت و كوهپايه بود. خاک شور تيمار شده اساسی بقاياي يونجه كمترين كاهش جمعيت كرم خاكي را در مقايسه اهمیت خاك تيمارنشده نشان داد. نتايج نشان داد که افزايش شوري خاک موجب کمتر معني دار (p≤0.001) کليه شاخص هاي رویش كرم خاكي شد. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم کرم آبرسان شکل کمپانی نفیس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب