قرص کربن فعال چیست؟

اهمیت ترین خصوصیت کربن فعال ایجاد شده در همین روش، ساخت سوراخ های درشت روی مرحله زغال می باشد، اما در سایر طری

توسط HEYDARINEWS در 27 فروردین 1401
اهمیت ترین خصوصیت کربن فعال ایجاد شده در همین روش، ساخت سوراخ های درشت روی مرحله زغال می باشد، اما در سایر طریق های ایجاد کربن اکتیو منافذ ریزتر هستند. به طور کلی می توان گفت که کربن اکتیو یک ماده مخصوص به فرد میباشد چون قویترین نیروهای جذب فیزیکی یا این که بیشترین حجم تخلخل مطلوب جذب را در در میان تمامی مواد شناخته شده دارد؛ به طوری که مساحت سطحی زغال فعال میتواند بیش از 1000 مترمربع بر گرم باشد، این به‌این مفهوم می باشد که 3 گرم از این ماده می تواند مساحتی به میزان یک زمین فوتبال داشته باشد. مساحت سطح درونی بالای کربن باعث به وجود وارد شدن یکسری نیروی جذاب می‌شود که دیگر مولکولها را به سطح آن جذب میکنند. کربن فعال اصلی استفاده از جذب فیزیکی مواد کثیف کننده را از جریانهای مایع یا گازی قطع میکند. ماده ی نپخته اساس و گامهای اول قبل از فعال نمودن کربن میتوانند اکثری از خاصیت فیزیکی و میزان فعال بودن کربن فعال را ذیل اثر گذاری قرار دهند. فعالسازی فیزیکی فرایندی دو مرحله ای هست که به وسیله تقطیر تخریبی ماده کربنی (تبدیل به زغال) و آن‌گاه فعال سازی زغال در جايگاه حرارت بالا در حضور اکسیدهای گازی مناسب صورت می گیرد. امروزه به جهت تنظیم گونه های خمیر دندن و دهان شویه ها از زغال فعال استفاده می کنند. پیش از استعمال از آنچه امروزه کربن اکتیو مینامیم که ساختاری مضاعف متخلخل و بسط یافته دارد؛ از زغال چوب یا زغال سنگ به تیتر جاذب به کار گیری میکردند. امروزه کربن فعال در طیف گسترده ای از صنعت به کار گیری می شود. اندازه منافذ کربن اکتیو دوچندان متنوع و گسترده می باشد به طوری که برخی از ترکها و شکافهای آن قابل مشاهده هستند، درحالی که برخی در بعد ها مولکولی میباشند. کربن فعال اهمیت میزان منافذ و انواع مختلفی میباشند که همین برهان باعث محدوده گسترده ای از کاربردش میشود. برای جذب شدن، مواد آلوده و کثیف کننده ی آلی و کربن فعال هر دو بایستی در آب حل شده باشند تا میزان ی مواد آلوده و کثیف کننده از تخلخلهای کربن فعال کوچک خیس شده و بتوانند از همین تخلخلها عبور کرده و جمع شوند. این کربنها شامل هر دو دسته تخلخل کلیدی میزان ی ریز و پهناور هستند. این در حالی میباشد که کربنهای حیاتی عدد ید کاهش ممکن می باشد تخلخلهای بزرگتری داشته باشند که برای جداسازی مولکولهای آلی تبارک مطلوب تر است. از همین رو برای فرآیندهایی نظیر کلرزدایی و مجزاسازی مجموعه ی وسیعی از مواد کثیف کننده ی آلی، شامل ذرات بزرگ خیس رنگ، از آب مناسب هستند. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه کربن فعال اصلاح شده لطفا از برگه ما بخواهید.