فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

مدارمیتواند به شکل مدار رجوع و برگشت مستقیم و یا بازگشت معکوس طراحی شود. ورقِ خم شده ی کادر دریچه رشته کویل ،ب

توسط HEYDARINEWS در 17 فروردین 1401
مدارمیتواند به شکل مدار رجوع و برگشت مستقیم و یا بازگشت معکوس طراحی شود. ورقِ خم شده ی کادر دریچه رشته کویل ،بر شالوده بعدها دریچه رشته کویل ،برش دیتا شده و بصورت چهارگوش حساس زاویه قائمه(گونیا)به نیز متصل می شود.بعداز ساخت فریم دریچه حرفه کویل ،نوبت به تراز ی طراحی و تولید درب روزنه رشته کویل آهنی می رسد. برای تناسب نمای دریچه فن کویل کلیدی نمای داخلیِ گوشه و کنار و هم حفظ سطح های بیرونی و داخلیِ دریچه رشته کویل آهنی معمولی لولایی، تمامی سطح ها همین روزنه فن کویل بوسیله رنگ کوره ای پودری استاتیک در کدرنگ های متنوع پوشش دیتا می شود. سطحِ بدنه ی دریچه رشته کویل خطی ،بوسیله رنگ کوره ای در رنگ های متنوع متناسب حساس رنگ فضای محفظه قابل رنگ آمیزی می باشد. پس از آنکه دستگاه هواساز برای هوارسانی محفظه در سقف کاذب کارگزاری شد، جهت دسترسی و بازدید، تعمیر و خدمت آن نیاز به دریچه مشاهده رشته کویل خواهد بود. اختلاف فشارسیستم لولهها به طرز بالا ترازو گرفته شود و درتناسب مهم آن شیر تهیه و تنظیم (Throttling) بر روی لوله خروجی پمپ نصب و تهیه شود. به همین ترتیب درحالت پاره بار در لولهها به سبب وجود تعدادی شیرکنترل دو راهه افت فشار دوچندان می گردد که ملازم اساسی کاهش مقدارآب گذر کرده ازمدار است، البته دراین حالت شیرهای در اختیار گرفتن سه راهه اجازه نمیدهند که کاهش به مقدار زیادی رخ گیرد. به این ترتیب گزیده ازافت فشارکه بر شیرهای کنترل ترمینالها اجبار می‌شد به همین شیرمنتقل میشود. شیرهای در اختیار گرفتن دستی میتوانند ازانواع توپی (Ball)، پلاگ (Plug) و یا این که کف فلزی (Globe) باشند. بهتراست به خواسته توزیع مطلوب جریان آب ومتوازن نمودن سیستم در شروع رایزرها ونیز روی لولههای افقی که یکسری رایزر را تغذیه میکنند، شیرکنترل دستی فعالیت گذاشته شود. دراین موقعیت اضطراری است که روی مدارهای فرعی موازی و قبل از کویل سرمایش شیرکنترل دستی قرارداده شود. دراین موقعیت طول آبدهی پمپ نیز ارتقاء مییابد (منحنی سیستم لولهها به طرف چپ متمایل میشود و نقطه کارکرد جدید به طرف چپ بر روی منحنی پمپ حرکت میکند). بدین ترتیب کارکرد شیرکنترل مختل می‌گردد و در دست گرفتن دمای اتاق ازدست میرود. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه قیمت روزنه ذیل رشته کویل لطفا از تارنما ما دیدن کنید.